Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2021  
Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2020  
Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên bậc đại học chính quy tốt nghiệp năm 2019  
Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2018  
Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2017  
Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên Tốt nghiệp năm 2015  
Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên Tốt nghiệp năm 2016