Công văn số 2085/QLCL-KĐCLGD Hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài CTĐT  
Quy chế Đảm bảo chất lượng bên trong Trường Đại học Tài chính - Marketing  
Quy định hoạt động khảo sát các bên liên quan phục vụ công tác tự đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục Trường ĐH Tài chính - Marketing  
Kế hoạch xây dựng và thực hiện chương trình hành động để cải tiến chat lượng theo nghị quyết của Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục - Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.  
Kế hoạch 557/KH-ĐHTCM-KT&QLCL về việc Khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ đầu năm 2018.  
Kế hoạch 490/KH-ĐHTCM-KT&QLCL về việc Khảo sát sinh viên tốt nghiệp khóa 13D về tình hình việc làm và chất lượng chương trình đào tạo.  
Kế hoạch 193/KH-ĐHTCM-KT&QLCL về Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2018  
Kế hoạch 102/KH-ĐHTCM-KT&QLCL về việc tổ chức hội thảo Hoàn thiện hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong và cải tiến hoạt động đào tạo  
Kế hoạch 98/KH-ĐHTCM-KT&QLCL về việc rà soát mạng lưới ĐBCL và hoàn thiện các Quy trình quản lý tại tất cả đơn vị thuộc Trường  
Kế hoạch 1021/KH-ĐHTCM-KT&QLCL ngày 29 tháng 8 năm 2017 về việc Tổ chức dự giờ giảng học kỳ cuối năm 2017